Ceremonies

Yad Vashem | Wreath laying ceremony to commemorate the 81st anniversary of the massacre in Babi Yar (Ukraine)

🇺🇸 09/21/2022 Memorial Hall – Yad Vashem | Wreath laying ceremony to commemorate the 81st anniversary of the massacre of over 33,771 Jews in Babi Yar (Ukraine) by the Germans.

The ceremony was attended by:
• Zeev Elkin, Minister of Construction and Housing, Minister of Jerusalem Affairs and Heritage, Minister in the PMO and Liaison Between the Knesset and Government
• Yuli Edelstein, Knesset Member
• Dany Dayan, Chairman of Yad Vashem
• Yevgen Korniychuk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Israel
• Natan Sharansky, Chairman for the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), former Chairman of the Executive for the Jewish Agency from June 2009 to August 2018.
• David Levin, Chairman of Association of Immigrants from Ukraine in Israel
• Dr. Andre Gasiorowski, Chairman of Helping Hand Global Forum

Babi Yar (Russian: Ба́бий Яр) or Babyn Yar (Ukrainian: Бабин Яр) is a ravine in the Ukrainian capital Kyiv and a site of massacres carried out by Nazi Germany’s forces during its campaign against the Soviet Union in World War II. The first and best documented of the massacres took place on 29–30 September 1941, killing some 33,771 Jews. The massacre was the largest mass-murder under the auspices of the Nazi regime and its Ukrainian collaborators during the campaign against the Soviet Union, and it has been called “the largest single massacre in the history of the Holocaust” to that particular date. It is estimated that between 100,000 and 150,000 people were murdered at Babi Yar during the German occupation.


🇷🇺 21.09.2022 Мемориальный зал – Яд Вашем | Церемония возложения венков в ознаменование 81-й годовщины массового убийства немцами более 33 771 еврея в Бабьем Яру (Украина).

В церемонии приняли участие:
• Зеев Элькин, министр строительства и жилищного строительства, министр по делам и наследию Иерусалима, министр в ОУП и по связям между Кнессетом и правительством.
• Юлий Эдельштейн, депутат Кнессета
• Дэни Даян, председатель Яд Вашем
• Евгений Корнийчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле
• Натан Щаранский, председатель Института изучения глобального антисемитизма и политики (ISGAP), бывший председатель исполнительного комитета Еврейского агентства с июня 2009 г. по август 2018 г.
• Давид Левин, председатель Ассоциации иммигрантов из Украины в Израиле
• Д-р Андре Гасиоровски, председатель Глобального Форума «Руки Помощи Израилю»

Бабий Яр или Бабий Яр ( украинский : Бабин Яр ) – овраг в столице Украины Киеве и место массовых убийств, совершенных силами нацистской Германии во время ее кампании против Советского Союза во время Второй мировой войны. Первая и наиболее задокументированная резня произошла 29–30 сентября 1941 г., в результате чего погибло около 33 771 еврея. Эта резня была крупнейшим массовым убийством под эгидой нацистского режима и его украинских пособников во время кампании против Советского Союза, и на тот момент она была названа «крупнейшей резней в истории Холокоста». По оценкам, от 100 000 до 150 000 человек были убиты в Бабьем Яру во время немецкой оккупации.


🇵🇱 21.09.2022 Sala Pamięci – Yad Vashem | Ceremonia zlożenia wieńców z okazji obchodów upamietnienia 81 rocznicy masakry ponad 33 771 Żydów w Babim Jarze (Ukraina) przez Niemców.

W ceremonii brali udział:
• Zeev Elkin, minister budownictwa i mieszkalnictwa, minister spraw i dziedzictwa Jerozolimy, minister w PMO i łącznik między Knesetem a rządem
• Yuli Edelstein, członek Knesetu
• Dany Dayan, prezes Yad Vashem
• Jewgen Korniychuk, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Izraelu
• Natan Sharansky, przewodniczący Instytutu Badań nad Globalnym Antysemityzmem i Polityką (ISGAP), były przewodniczący zarządu Agencji Żydowskiej od czerwca 2009 do sierpnia 2018.
• David Levin, przewodniczący Stowarzyszenia Imigrantów z Ukrainy w Izraelu
• Dr Andre Gąsiorowski, przewodniczący Helping Hand Global Forum

Babi Jar (ros. Ба́бий Яр) lub Babi Jar (ukr. Бабин Яр) to wąwóz w stolicy Ukrainy, Kijowie i miejsce masakr dokonywanych przez siły nazistowskie podczas kampanii przeciwko Związkowi Radzieckiemu podczas II wojny światowej. Pierwsza i najlepiej udokumentowana masakra miała miejsce w dniach 29–30 września 1941 r., w której zginęło około 33 771 Żydów. Masakra była największym masowym morderstwem dokonanym pod auspicjami nazistowskiego reżimu i jego ukraińskich kolaborantów podczas kampanii przeciwko Związkowi Radzieckiemu i do tej pory nazwano ją „największą pojedynczą masakrą w historii Holokaustu”. Szacuje się, że w czasie okupacji niemieckiej w Babim Jarze zamordowano od 100 do 150 tysięcy osób.

Leave a Reply