Ceremonies

Caesarea | Partnership Agreement between Helping Hand Global Forum and UPC

Partnership Agreement Signed Between Helping Hand Global Forum and the Universal Peace Council for Human Rights and Interfaith Dialogue

🇺🇸 On February 16th, 2022, a Partnership Agreement was signed between the Helping Hand Global Forum (HHGF) represented by Dr. Andre Gasiorowski – President, and the Universal Peace Council for Human Rights and Interfaith Dialogue (UPC) represented by Sheikh Dr. Kasem Bader – President. HHGF pledged to support the activities of the UPC in the Middle East and worldwide, while the UPC became the newest member of HHGF.

The ceremony was held at the headquarters of the Helping Hand Global Forum in Caesarea in the presence of distinguished guests – the Ambassadors of Peace of the UPC, headed by UPC President Sheikh Dr. Kasem Bader; His Excellency Archbishop Metropolitan of the Palestinian Orthodox Archdiocese of North America and abroad; and, the UN Ambassador for Human Rights – Prof. Melchizedek Abina, as well as representatives of the Association of Russian-speaking Women in Israel – Yana Aizikovitz and Rita Tager.

all photos 👉https://helpinghandglobalforum.smugmug.com/HHGF-UPC…

—————————–

🇷🇺 Подписание соглашения о партнерстве между Глобальным форумом «Рука помощи» Глобальным форумом «Рука помощи» и Всемирным советом мира по правам человека и межконфессиональному диалогу (СКП), в котором Глобальный форум «Рука помощи» обязался поддерживать деятельность Всемирного совета мира в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем мире, и где Всемирный совет мира становится новым членом Глобального форума «Рука помощи».

Церемония прошла в штаб-квартире Глобального форума «Рука помощи» в Кесарии в присутствии высоких гостей – Послов мира СКП, во главе с президентом СКП шейхом доктором Касемом Бадером; Его Превосходительства архиепископа митрополита Палестинской Православной Архиепископии Северной Америки и Посла ООН по правам человека – проф. Мелхиседек Абина а также представители Ассоциации русскоязычных женщин Израиля – Яна Айзиковиц и Рита Тагер.

Все фотографии 👉https://helpinghandglobalforum.smugmug.com/HHGF-UPC…

—————————–

🇵🇱 Podpisanie umowy o partnerstwie między Globalnym Forum Pomocnej Dłoni (HHGF) reprezentowaną przez dr Andre Gąsiorowskiego – Prezydenta, a Powszechną Radą Pokoju na rzecz Praw Człowieka i Dialogu Międzywyznaniowego (UPC) reprezentowaną przez Szejka Dr Kasem Bader – Prezydenta, w której HHGF zobowiązał się do wspierania działań UPC na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, oraz gdzie UPC zostaje nowym członkiem HHGF.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Helping Hand Global Forum w Cezarei w obecności znamienitych gości – Ambasadorów Pokoju UPC, kierowanego przez prezydenta UPC Szejka dr Kasema Badera jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Palestyńskiej Archidiecezji Prawosławnej Ameryki Północnej i Ambasadora ONZ ds. Praw Człowieka – prof. Melchizedek Abina a także przedstawicielek Stowarzyszenia Kobiet Rosyjskojęzycznych w Izraelu – Jany Aizikowicz i Rity Tager.

wszystkie zdjęcia 👉https://helpinghandglobalforum.smugmug.com/HHGF-UPC…

Categories: Ceremonies, Headlines

Tagged as:

Leave a Reply