State official meetings

Vatican | Helping Hand

🇺🇸 English 🇵🇱 Polski 🇷🇺 Русский

🇺🇸 The sculpture “Helping Hand” was gifted to H.H Pope Francis at the Vatican by Bozena Gasiorowski on behalf of the Helping Hand Global Forum delegation.

Bozena Gasiorowski: “This installation shows 2 hands searching for one another. One hand reaching up for help, and the other coming down to provide that help.

The out-stretched hand is in great need, wanting to be taken out of the surrounding atrocities. The hand reaching down from above is inspired by God. His love, compassion, and empathy. People represented by this hand cannot remain indifferent to human suffering. Among them were also my grandparents on both sides. Simple people who matured their faith, morals, and ethics by being part of Sunday mass and having a God-fearing upbringing.

Countless allowed themselves to be God’s vessels during the horrific time of war and saved Jews during the Holocaust. Many of them were also recognized and called the Righteous Among the Nations. However, today, we know many more in  Christian churches  were inspired by God to be part of this helping hand during this time of slaughter!

Today, as the second generation, we want to thank the Christian Churches, which, by teaching the Word of God, influenced human morale, values ​​and ethics, and this is what led so many Christians across Europe to save lives, even though it is not fully documented.

This image symbolizes Helping Hand Coalition’s logo, and we count it a privilege to be part of a helping/giving hand. Embracing God’s principles, together with those who are willing and able, we continue to extend our helping hand to those who survived the Holocaust and those who are in need.”

Installation “Helping Hand” made by Israeli artist Nikita Ben Ami 

🇷🇺 Скульптура «Рука помощи» была подарена Его Высочеству Папе Франциску в Ватикане Боженой Гасиоровски от имени делегации Глобального форума «Рука помощи».

Божена Гасёровски: “Эта часть показывает 2 руки, ищущие друг друга. Одна рука тянется за помощью, а другая опускается, чтобы оказать эту помощь. Протянутая рука сильно нуждается, желая быть выведенной из окружающих бесчинств. Рука, тянущаяся сверху вниз, вдохновлена ​​Богом. Его любовь, сострадание и сочувствие. Люди, представленные этой рукой, не могут оставаться равнодушными к человеческим страданиям. Среди них были также мои бабушка и дедушка с обеих сторон. Простые люди, которые созрели в своей вере, морали и этике, участвуя в воскресной мессе и получив богобоязненное воспитание.

Бесчисленные позволили себе быть Божьими сосудами в ужасное время войны и спасли евреев во время Холокоста. Многие из них также были признаны и названы Праведниками народов мира. Однако сегодня мы знаем, что многие другие в христианских церквях были вдохновлены Богом, чтобы быть частью этой руки помощи в это время бойни!

Сегодня, как второе поколение, мы хотим поблагодарить христианские церкви, которые, обучая Слову Божьему, повлияли на человеческую мораль, ценности и этику, и это то, что привело так много христиан по всей Европе к спасению жизней, хотя он не полностью задокументирован.

Это изображение символизирует логотип коалиции «Рука помощи», и мы считаем привилегией быть частью протянутой руки помощи. Принимая Божьи принципы, вместе с теми, кто хочет и может, мы продолжаем протягивать руку помощи тем, кто пережил Холокост, и тем, кто в ней нуждается.”


🇵🇱 Rzezba „Pomocna dłoń” została podarowana J.Ś. Papieżowi Franciszkowi w Watykanie przez Bożenę Gąsiorowską w imieniu delegacji Helping Hand Global Forum.

Bozena Gasiorowska: “Ten kompozycja przedstawia dwie ręce szukające się nawzajem. Jedna ręka sięga po pomoc, a druga schodzi, aby ją udzielić. Wyciągnięta ręka jest w wielkiej potrzebie, chcąc zostać wyjęta z otaczających ją okrucieństw. Ręka sięgająca z góry jest inspirowana przez Boga. Jego miłość, współczucie i empatia. Ludzie reprezentowani przez tę rękę nie mogą pozostać obojętni na ludzkie cierpienie. Wśród nich byli także moi dziadkowie po obu stronach. Prości ludzie, którzy dojrzeli swoją wiarę, moralność i etykę, uczestnicząc w niedzielnej mszy i wychowując się w bogobojności.

Niezliczeni pozwolili sobie być naczyniami Boga w straszliwym czasie wojny i ratowali Żydów podczas Holokaustu. Wielu z nich zostało również uznanych i nazwanych Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Jednak dzisiaj wiemy, że o wiele więcej kościołów chrześcijańskich zostało natchnionych przez Boga, aby być częścią tej pomocnej dłoni w czasie rzezi!

Dziś, jako drugie pokolenie, chcemy podziękować Kościołom chrześcijańskim, które nauczając Słowa Bożego wpłynęły na ludzkie morale, wartości i etykę, a to skłoniło tak wielu chrzescijan w całej Europie do ratowania życia, nawet jeśli nie jest to w pełni udokumentowane.

Ten obraz symbolizuje logo Koalicji Pomocnej Dłoni i uważamy za przywilej bycie częścią pomagającej / dającej dłoni. Przyjmując zasady Boże, wraz z tymi, którzy chcą i mogą, nadal wyciągamy pomocną dłoń do tych, którzy przeżyli Holokaust i tych, którzy są w potrzebie.”


#vatican #PopeFrancis #helpinghandglobalforum #holocaust

Categories: State official meetings, Vatican

Tagged as:

Leave a Reply