Europe

Warsaw | Masterclass Leadership Event in Poland

🇺🇸 Masterclass Leadership | Warsaw 21.10.2022

————————

Dr. Andre Gasiorowski, President of Network Intelligence Group participated in the international three-hour-long online virtual studio “Masterclass for Global Leaders” at Studio ONET. The event’s aim was to present the most important questions about AI and its impact on the future of the world we live in. www.masterclassleadership.org

World-famous experts took part in the debate, such as prof. Jeffrey Sachs – economist (Colombia University); Guy Consolmagno – director of the Vatican Observatory, humanoid robot Sophia & David Hanson; Ian Pearson – futurologist; Giulio Tononi – psychiatrist, and nearly 10,000 leaders, representing 65 international companies, universities, and organizations.

ONET is owned by the largest in Europe publishing house – Ringier Axel Springer (75%), and TVN (25%) – the largest Polish TV channel owned by Warner Bros. Discovery (USA), is the owner of www.Onet.pl – the largest news portal taking about 70 percent of the entire Polish network.

————————

Present in the studio / online:

– Marek Ratajczak – CEO of National Creativity Center Foundation

– Pastor Dr. Piotr Gasiorowski – Chairman of the Board of the Leadership Institute in Krakow

– Alex Przegalinska – AI Researcher, Senior AI Research Associate at Harvard and MIT, Vice-Rector, Kozminski University

– Prof. Dariusz Jemielniak – AI Expert, Faculty Associate of Harvard; Kozminski University

– Jeffrey Sachs – Economist, Columbia University

– dr Ian Pearson – a leading British futurologist

– Giulio Tononi – Neuroscientist, brain research specialist at the University of Wisconsin

– Dr. Yuko Munakata – Cognitive Neuroscientist (USA)

– David Hanson – American roboticist who is the founder and Chief Executive Officer (CEO) of Hanson Robotics, a Hong Kong-based robotics company founded in 2013, the company that created Sophia and other robots designed to mimic human behavior.

– Guy Consolmagno- Astronomer, Director of the Vatican Observatory

– prof. Jan Hartman – Chairman of the Pontifical Council for Science (Vatican)

– Krzysztof Zanussi – Film Producer & Director, Philosopher, Council an CTN (National Creativity Center)

– mons. Tomasz Trafny – Pontifical Council for Culture

– Jacek Kędzior – EY CESA & Poland Managing Partner

– Wojciech Hann – Chairman of Bank Ochrony Srodowiska

– Boaz Harpaz – President of Picksec Security (Israel)

– Ahmed Obaid Al Mansoori – Founder of the Crossroad of Civilization Museum (UAE)

– representative of Ringier Axel Springer – the largest in Europe publishing house

– representatives of the editorial offices of CNN, RAI, Rzeczpospolita

– representatives of international universities and organizations

– and many others

https://wiadomosci.onet.pl/…/niezwykla…/ghvrfxn

____________________________

🇵🇱 Masterclass dla Globalnych Przywódców | Warszawa 21.10.2022

————————

Dr Andrzej Gąsiorowski, prezydent Network Intelligence Group uczestniczył w międzynarodowej trzygodzinnej wersji on-line wirtualnego studia „Masterclass for Global Leaders” w Studio ONET. Celem wydarzenia jest przedstawienie najważniejszych pytań dotyczących AI i jej wpływu na przyszłość świata w którym żyjemy. www.masterclassleadership.org

W debacie wzięli udział światowej sławy eksperci, m.in. prof. Jeffrey Sachs – ekonomista (Uniwersytet Kolumbii), Guy Consolmagno – dyrektor Watykańskiego Obserwatorium, humanoidalny robot Sophia & David Hanson, Ian Pearson – futurolog, Giulio Tononi – psychiatra oraz blisko 10 000 liderów, reprezentujących 65 międzynarodowych firm, uczelni i organizacji.

Obecni w studio / online:

– Marek Ratajczak – Przewodniczący Fundacji Narodowe Centrum Twórczości

– Pastor dr Piotr Gasiorowski – Przewodniczący Zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie

– Alex Przegalinska – AI Researcher, Senior AI Research Associate na Harvardzie i MIT, prorektor, Akademia Leona Koźmińskiego

– prof. Dariusz Jemielniak – Ekspert AI, Associate Wydziału Harvardu; Akademia Leona Koźmińskiego

– Jeffrey Sachs – ekonomista, Columbia University

– dr Ian Pearson – czołowy brytyjski futurolog

– Giulio Tononi – Neurobiolog, specjalista ds. badań mózgu na Uniwersytecie Wisconsin

– Dr Yuko Munakata – Neurobiolog poznawczy (USA)

– Guy Consolmagno- Astronom, Dyrektor Obserwatorium Watykańskiego

– prof. Jan Hartman – Przewodniczący Papieskiej Rady Nauki (Watykan)

– Krzysztof Zanussi – Producent i reżyser filmowy, filozof, Council an CTN (Narodowe Centrum Twórczości)

– pon. Tomasz Trafny – Papieska Rada Kultury

– David Hanson – amerykański cybernetyk, który jest założycielem i dyrektorem naczelnym Hanson Robotics, firmy robotycznej z siedzibą w Hongkongu, założonej w 2013 r., firmy, która stworzyła Sophię i inne roboty zaprojektowane do naśladowania ludzkich zachowań.

– Jacek Kędzior – Partner Zarządzający EY CESA & Poland

– Wojciech Hann – Prezes Banku Ochrony Środowiska

– Boaz Harpaz – Prezes Picksec Security (Izrael)

– Ahmmed Obaid Al Mansoori – założyciel Muzeum Rozdroża Cywilizacji (ZEA)

– przedstawiciel Ringier Axel Springer – największego w Europie wydawnictwa

– przedstawiciele redakcji CNN, RAI, Rzeczpospolitej

– przedstawiciele międzynarodowych uczelni i organizacji

– oraz wielu innych

————————

ONET należący do największego w Europie wydawnictwa Ringier Axel Springer (75%) oraz TVN (25%) – największego polskiego kanału telewizyjnego, którego właścicielem jest Warner Bros. Discovery (USA), jest właścicielem www.Onet.pl – największy portal informacyjny zajmujący około 70 proc. całej polskiej sieci.

https://wiadomosci.onet.pl/…/niezwykla…/ghvrfxn

____________________________

🇷🇺 Мастер-класс для мировых лидеров

———————————–

Д-р Анджей Гонсёровски, председатель Network Intelligence Technology Group, принял участие в в международной четырехчасовой версии виртуальной студии «Мастер-класс для мировых лидеров» в Studio ONET. Цель мероприятия — представить наиболее важные вопросы об ИИ и его влиянии на будущее мира, в котором мы живем. www.masterclassleadership.orgwww.masterclassleadership.org

В дискуссии приняли участие всемирно известные эксперты, в т.ч. проф. Джеффри Сакс — экономист (Университет Колумбии), Гай Консольманьо — директор Ватиканской обсерватории, человекоподобный робот София и Дэвид Хэнсон, Ян Пирсон — футуролог, Джулио Тонони — психиатр и почти 10 000 руководителей, представляющих 65 международных компаний, университетов и организаций.

Onet, принадлежащий крупнейшему издательскому дому Европы, Ringier Axel Springer (75%) и TVN (25%) — крупнейшему польскому телеканалу, принадлежащему Warner Bros. Discovery (США) является владельцем крупнейшего информационного портала www.Onet.pl, занимающего около 70 процентов. вся польская сеть.

————————

Присутствует в студии/онлайн:

– Алекс Пшегалинска – исследователь ИИ, старший научный сотрудник по ИИ в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, проректор Университета Козмински.

– проф. Дариуш Емельняк – эксперт по искусственному интеллекту, сотрудник Гарвардского факультета; Козминский университет

– Джеффри Сакс – экономист, Колумбийский университет

– Доктор Ян Пирсон – ведущий британский футуролог

– Джулио Тонони – нейробиолог, специалист по исследованиям мозга в Университете Висконсина

– Доктор Юко Мунаката – когнитивный нейробиолог (США)

– Ги Консольманьо, астроном, директор Ватиканской обсерватории.

– проф. Ян Хартман – председатель Папского совета по науке (Ватикан)

– Кшиштоф Занусси – Продюсер и режиссер, философ, Совет CTN (Национальный творческий центр)

– пн Томаш Трафны – Папский совет по культуре

– Дэвид Хэнсон – американский кибернетик, основатель и генеральный директор Hanson Robotics, гонконгской робототехнической компании, основанной в 2013 году, компании, которая создала Софию и других роботов, предназначенных для имитации человеческого поведения.

– Яцек Кендзиор, управляющий партнер EY CESA & Poland

– Войцех Ханн – Президент Bank Ochrony Środoviska

– Боаз Харпаз – президент Picksec Security (Израиль)

– Ахмед Обаид Аль Мансури – основатель Музея перекрестков цивилизаций (ОАЭ)

– представитель Ringier Axel Springer – крупнейшего издательства в Европе

– представители редакций CNN, RAI, Rzeczpospolita

– представители международных университетов и организаций

– и многие другие

https://wiadomosci.onet.pl/…/niezwykla…/ghvrfxn

Leave a Reply