Projects

Acco | Commemorating Holocaust Day with Holocaust Survivors

12.04.2021

Commemorating Day of Holocaust with leadership of Association of Concentration Camps and Ghetto Survivors in Israel at the Ghetto Fighters’ Museum located between Acre (Akko) and Nahariya in the Western Galilee, Israel.

Set up in 1992 Association of Concentration Camps and Ghetto Survivors (ACCGS) – one of first and most important strategic Israeli partner of Helping Hand Coalition Global Forum, is one of the biggest and most respected Russian-speaking public organizations in Israel. Association has united Jews, who survived in the fires of Holocaust by miracle, in Ghettos, extermination camps at the territory of the USSR and Eastern Europe, occupied by the nazi Germany and its satellites. Gita Koifman is a Chairwoman of Association.

The Ghetto Fighters’ House (Hebrew: בית לוחמי הגטאות‎, Beit Lohamei Ha-Getaot), full name, Itzhak Katzenelson Holocaust and Jewish Resistance Heritage Museum, Documentation and Study Center,  is named after Itzhak Katzenelson, a Jewish poet who died at Auschwitz. Museum was founded in 1949 by members of Kibbutz Lohamei Hagetaot, a community of Holocaust survivors, among them fighters of the ghetto undergrounds and partisan units. The Ghetto Fighters’ House is the world’s first museum commemorating the Holocaust and Jewish heroism. 


Увековечение Дня Холокоста с руководством ”Всеизраильскай Ассоциации “Уцелевшие в концлагерях и гетто” в Доме борцов гетто, расположен между Акко (Акко) и Нагарией в Западной Галилее, Израиль. Создана в 1992 г. Всеизраильская Ассоциация “Уцелевшие в концлагерях и гетто” является одним из важнейших стратегических партнеров в Израиле Глобального форума «Коалиции Рука помощи», одной из крупнейших и наиболее уважаемых Русскоязычный общественных организаций в Израиле. Ассоциация объединила евреев, чудом уцелевших в пожарах Холокоста, в гетто, лагерях смерти на территории СССР и Восточной Европы, оккупированных фашистской Германией и ее сателлитами. Гита Койфман – председатель Ассоциации.

Дом борцов гетто (иврит: בית לוחמי הגטאות, Beit Lohamei Ha-Getaot), полное название, Музей холокоста и еврейского сопротивления Ицхака Каценельсона, Центр документации и изучения, назван в честь Ицхака Каценельсона, еврейского поэта, умершего в Освенциме. Музей был основан в 1949 году членами кибуца Лохамей Хагетаот, сообщества выживших в Холокосте, среди которых были бойцы подполья гетто и партизанские отряды. Дом борцов гетто – первый в мире музей памяти Холокоста и еврейского героизма. Он представляет собой высшее выражение приверженности его основателей просвещению по вопросам Холокоста в Израиле и во всем мире.


Obchody upamiętnienia Dnia Holokaustu z zarządem Stowarzyszenie Obozów Koncentracyjnych i Ocalałych z Getta w Izraelu, w Muzeum Bojowników Getta, położonego pomiędzy Akko (Akko) a Nahariją w Galilei Zachodniej w Izraelu.  

Stowarzyszenie Obozów Koncentracyjnych i Ocalałych z Getta jest jednym z najważniejszych partnerów strategicznych Globalnego Forum Koalicji Helping Hand Coalition w Izraelu, jest jedną z największych i najbardziej szanowanych rosyjskojęzycznych organizacji publicznych w Izraelu. Stowarzyszenie zjednoczyło Żydów, którzy cudem przeżyli Holokaust, w gettach, obozach zagłady na terenie b.ZSRR i Europy Wschodniej okupowanych przez nazistowskie Niemcy i ich sojuszników. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Gita Koifman.

Ghetto Fighters House, pełna nazwa, Muzeum Holokaustu i Żydowskiego Ruchu Oporu, Centrum Dokumentacji i Studiów im. Yitzhaka Katzenelsona (żydowskiego poety, który zginął w Auschwitz). Muzeum zostało założone w 1949 roku przez członków kibucu Lohamei Hagetaot, społeczności ocalałych z Holokaustu, która obejmowała podziemnych bojowników warszawskiego getta i grupy partyzanckie. Dom Bojowników Getta to pierwsze na świecie muzeum poświęcone pamięci o Holokauście i żydowskim bohaterstwie. Stanowi najwyższy wyraz zaangażowania jej założycieli w edukację o Holokauście w Izraelu i na całym świecie. 

Categories: Projects

Tagged as: