Events

Vatican | Psalms of David international concert

🇺🇸 “Psalms of David” International concert at Auditorium Conciliazione, Vatican attended by Helping Hand Global Forum Board members – Andre Gasiorowski (Chairman) and Boaz Harpaz by invitation of leadership of National Creativity Center Foundation (Fundacja Centrum Twórczości Narodowej).

This event was organized by Polish Embassy, Family Ulm Foundation “Soar”, as well as Polish Institute of National Remembrance, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, The Ulm Family Museum of Poles Saving Jews in WWII, and partners – Adam Mickiewicz Institute, Polish National Freedom Institute,  Karol Szymanowski Philharmonic in Cracow, Wojewodztwo Podkarpackie, Wojewodztwo Malopolska, PZU, Polish Development Bank (BGK) with breathtaking performance of Hebrew artists (Avraham Fried, Yoval Stopel), artists from Poland (Józef Skrzek | Golec Orkiestra | Barbara Giewont | Izabela Szafrańska | Grzegorz Kupczyk |  Grzegorz Wilk | Andrzej Lampert | Agata Galik – Sosnowska | Orchestra and choir of the “Karol Szymanowski” Philharmonic from Krakow, conductor: Massimiliano Caldi | Piotr Rubik | Janusz Wierzgacz) and Ukraine (Kalush Orchestra | Maria Karakevych). 

This year the Concert of the “Psalms of Peace and Mercy” Festival is entitled “Together”. The idea of the Festival is linked to the heroic figures of the Ulma Family members of Markowa (Poland), who to this day are all Servants of God: Józef, Wiktoria and their seven children (one of which is still in the womb), who were executed in 1944 during World War II for sheltering Jews. Their heroic behavior motivates us to defend the value of peace in the world, to respect each other and to fight for every human life. The concert is an opportunity to sing the values of peace, reconciliation, forgiveness, love, care for others, thanksgiving for life, joy and mutual respect. The Festival was born from the desire to build Christian-Jewish relations, starting from the events that both these peoples experienced in the Second World War. Experiences of war, conflict, pain, suffering always bring destruction and death. This is why it is so important not to cease to transmit goodness and education, the great value of peace among peoples so that they do not fight among themselves.

Family Ulm | Józef Ulma was born on March 2, 1900 in Markowa (southeastern Poland, near Łańcut) as the seventh child of Marcin Ulma and Franciszka Kluz. In 1935 Józef married Wiktoria Niemczak (born 10 December 1912), also from Markowa. Nine years of marriage bore the Ulmas six children: Stasia, Basia, Władziu, Franio, Antoś and Marysia. In the spring of 1944 Wiktoria was expecting the birth of another child. In their life they have always been guided by the Gospel, to which they were faithful in every moment and circumstance of their life. This was also evident when eight representatives of the Jewish nation condemned by the German occupier to ruthless extermination knocked on the house of Józef and Wiktoria Ulma one day in 1942, asking for refuge. The Servants of God, aware of the consequences of helping the Jews, but also trusting in God’s help, welcomed them under their roof. And precisely for this gesture, for their obedience to the Word of God, they paid the highest price. They were cruelly shot by German gendarmerie agents on March 24, 1944, together with their children. The brutal execution was the punishment for placing the principles of the Gospel above the law established by the representatives of the criminal Nazi regime, based on the assumptions of the impious, anti-human and anti-Christian National Socialist ideology. The murder of the Ulma family became a symbol of the martyrdom of all Poles who died for helping the Jews during the German occupation. On 17 March 2016, the Museum of Poles who rescued Jews during the Second World War was opened in Markowa, named after the Ulma family. The cause for beatification of the Ulma family is currently underway at the Dicastery for the Causes of Saints.

___________________________________________

🇵🇱 Międzynarodowy koncert „Psalmy Dawida” w Auditorium Conciliazione w Watykanie.  Wśród zaproszonych gości przez Fundacej Centrum Twórczości Narodowej członkówie zarządu Helping Hand Global Forum – Andrzej Gasiorowski (przewodniczącego) i Boaz Harpaz.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę RP, Fundację Rodziny Ulmów „Soar”, a także Polski Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów oraz partnerów – Instytut Adama Mickiewicza, Polski Narodowy Instytut Wolności, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Województwo Podkarpackie, Województwo Małopolskie, PZU, Polski Bank Rozwoju (BGK) z zapierającym dech w piersiach występem artystów hebrajskich (Avraham Fried, Yoval Stopel), artystów z Polski (Józef Skrzek | Golec Orkiestra | Barbara Giewont | Izabela Szafrańska | Grzegorz Kupczyk | Grzegorz Wilk | Andrzej Lampert | Agata Galik – Sosnowska | Orkiestra i Chór Filharmonii im. Kałusz Orchestra | Maria Karakevych).

W tym roku Koncert Festiwalu „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” nosi tytuł „Razem”. Idea Festiwalu związana jest z bohaterskimi postaciami członków Rodziny Ulmów z Markowej (Polska), którzy do dziś są Sług Bożych: Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci (z których jedno jest jeszcze w łonie matki), którzy zostali straceni w 1944 r. podczas II wojny światowej za ukrywanie Żydów. Ich heroiczna postawa motywuje nas do obrony wartości pokoju na świecie, szacunku i walki o każde ludzkie życie.Koncert jest okazją do wyśpiewania wartości pokoju, pojednania, przebaczenia, miłości, troski o innych, dziękczynienia za życie, radości i wzajemnego szacunku. Festiwal narodził się z chęć budowania relacji chrześcijańsko-żydowskich, poczynając od wydarzeń, których oba te narody doświadczyły w czasie II wojny światowej. Doświadczenia wojny, konfliktu, bólu, cierpienia zawsze niosą ze sobą zniszczenie i śmierć. Dlatego tak ważne jest, aby nie ustawać w przekazywać dobro i edukację, wielką wartość pokoju między narodami, aby nie walczyły między sobą.

Rodzina Ulmów | Józef Ulma urodził się 2 marca 1900 roku w Markowej (południowo-wschodnia Polska, niedaleko Łańcuta) jako siódme dziecko Marcina Ulmy i Franciszki Kluz. W 1935 r. Józef ożenił się z Wiktorią Niemczak (ur. 10 grudnia 1912 r.), również z Markowej. Dziewięć lat małżeństwa urodziło Ulmom sześcioro dzieci: Stasię, Basię, Władziu, Frania, Antosia i Marysię. Wiosną 1944 roku Wiktoria spodziewała się narodzin kolejnego dziecka. W swoim życiu zawsze kierowali się Ewangelią, której byli wierni w każdym momencie i okolicznościach swojego życia. Widać to było również wtedy, gdy pewnego dnia 1942 roku do domu Józefa i Wiktorii Ulmów zapukało ośmiu przedstawicieli narodu żydowskiego skazanych przez niemieckiego okupanta na bezwzględną zagładę, prosząc o schronienie. Słudzy Boży, świadomi konsekwencji niesienia pomocy Żydom, ale też ufni w Bożą pomoc, przyjęli ich pod swój dach. I właśnie za ten gest, za posłuszeństwo Słowu Bożemu, zapłacili najwyższą cenę. Zostali okrutnie rozstrzelani przez agentów niemieckiej żandarmerii 24 marca 1944 r. wraz z dziećmi. Brutalna egzekucja była karą za stawianie zasad Ewangelii ponad prawem ustanowionym przez przedstawicieli zbrodniczego reżimu nazistowskiego, opartego na założeniach bezbożnej, antyludzkiej i antychrześcijańskiej ideologii narodowego socjalizmu. Zabójstwo rodziny Ulmów stało się symbolem męczeństwa wszystkich Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. 17 marca 2016 r. w Markowej zostało otwarte Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Ulmów. W Dykasterii do Spraw Kanonizacyjnych trwa obecnie proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów.

___________________________

🇷🇺 Международный концерт «Псалмы Давида» в Auditorium Conciliazione в Ватикане с участием членов правления Глобального форума «Рука помощи» – Андре Гасиоровски (председатель) и Боаза Харпаса по приглашению руководства Фонда «Центр национального творчества». .

Мероприятие было организовано Посольством Республики Польша, Фондом семьи Ульма «Соар», а также Польским институтом национальной памяти, Министерством культуры и национального наследия Республики Польша, Музеем спасения евреев поляками. во время Второй мировой войны. Семья Ульма и партнеры – Институт Адама Мицкевича, Институт польской национальной свободы, Филармония им. Кароль Шимановский в Кракове, Подкарпатское воеводство, Малопольское воеводство, PZU, Польский банк развития (BGK) с захватывающим дух выступлением артистов на иврите (Авраам Фрид, Йоваль Стопель), артистов из Польши (Юзеф Скшек | Golec Orchestra | Барбара Гевонт | Изабела Шафранска | Гжегож Купчик | Гжегож Вилк | Анджей Ламперт | Агата Галик-Сосновская | Оркестр и хор Филармонического оркестра Калуша | Мария Каракевич).

В этом году Концерт Фестиваля «Псалмы мира и милосердия» называется «Вместе». Идея Фестиваля связана с героическими фигурами членов Семьи Ульма из Марковой (Польша), которые до сих пор являются Слугами Божьими: Юзеф, Виктория и их семеро детей (один из которых еще в утробе матери), расстрелянных в 1944 году во время Второй мировой войны за сокрытие евреев. Их героическое отношение побуждает нас защищать ценности мира во всем мире, уважать и бороться за каждую человеческую жизнь.Концерт – это возможность воспеть ценности мира, примирения, прощения, любви, заботы о других, благодарения. для жизни, радости и взаимного уважения. Фестиваль родился из желания построить христианско-еврейские отношения, начиная с событий, которые оба народа пережили во время Второй мировой войны. Переживания войны, конфликтов, боли, страданий всегда несут разрушение и смерть. Вот почему так важно не переставать передавать добро и просвещение, великую ценность мира между народами, чтобы они не воевали между собой.

Семья Ульма | Юзеф Ульма родился 2 марта 1900 года в Марковой (юго-восточная Польша, недалеко от Ланьцута) и был седьмым ребенком Марцина Ульмы и Францишки Клуж. В 1935 году Юзеф женился на Виктории Немчак (род. 10 декабря 1912 года), тоже из Марковой. За девять лет брака родилось шестеро детей: Стася, Бася, Владзё, Франя, Антос и Марыся. Весной 1944 года Виктория ждала еще одного ребенка. В своей жизни они всегда руководствовались Евангелием, которому были верны в каждый момент и в каждый момент своей жизни. Это стало очевидным и тогда, когда однажды в 1942 году восемь представителей еврейского народа, приговоренных немецкими оккупантами к абсолютному истреблению, постучали в дом Юзефа и Виктории Ульма, прося убежища. Слуги Божии, осознавая последствия помощи евреям, но и уповая на помощь Божию, взяли их под свой кров. И именно за этот жест, за послушание Слову Божьему они заплатили высшую цену. Они были жестоко расстреляны агентами немецкой жандармерии 24 марта 1944 года вместе с детьми. Жестокая казнь была наказанием за то, что принципы Евангелия ставились выше закона, установленного представителями преступного нацистского режима, основанного на предположениях безбожной, антигуманной и антихристианской идеологии национал-социализма. Убийство семьи Ульма стало символом мученичества всех поляков, погибших за помощь евреям во время немецкой оккупации. 17 марта 2016 года в Маркове открылся Музей спасения евреев поляками во время Второй мировой войны. Ульма. Процесс беатификации семьи Ульма в настоящее время проходит в Дикастерии по делам канонизации.

Categories: Events, Vatican

Tagged as:

Leave a Reply